TMDT - Những câu hỏi thường gặp

E-Commerce (Electronic commerce – Thương mại điện tử) là hình thái hoạt động thương mại bằng phương pháp điện tử; là việc trao đổi thông tin thương mại thông qua các phương tiện công nghệ điện tử mà nói chung là không cần phải in ra giấy trong bất cứ công đoạn nào của quá trình giao dịch.

Read More

Ý tưởng mua bán đồ cũ

Ý tưởng thực phẩm sơ chế

Ý tưởng bán hàng giùm

Ý tưởng phòng xả stress

GOLD SPONSORS