TMDT - Những câu hỏi thường gặp

E-Commerce (Electronic commerce – Thương mại điện tử) là hình thái hoạt động thương mại bằng phương pháp điện tử; là việc trao đổi thông tin thương mại thông qua các phương tiện công nghệ điện tử mà nói chung là không cần phải in ra giấy trong bất cứ công đoạn nào của quá trình giao dịch. || xem thêm

Thương mại điện tử - xu hướng tất yếu

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra đã trở thành động lực cho thương mại điện tử của thế giới cũng như Việt Nam ngày càng phát triển, đặc biệt là hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới, thu hút sự tham gia của nhiều thành phần trong xã hội.  || xem thêm

Thương mại điện tử là gì?

Thương mại điện tử là việc mua và bán hàng hóa hoặc dịch vụ thông qua internet, và chuyển tiền và dữ liệu để hoàn thành việc bán hàng. Nó còn được gọi là thương mại điện tử hoặc thương mại internet. || xem thêm